ZDRAVOTNÍ  ÚČINKY Po   tisíce   let   zkoumali   dávní   mistři   vzájemné   vztahy   všech   jevů   v   přírodě, zvláště    z    hlediska    jejich    vlivu    na    lidské    bytosti.    Z    mnoha    zkušeností, zevšeobecněním   svého   poznání   stvořili   různá   cvičení   čchi   kungu,   aby   na- pomohli   sladit   oběh   tělesné   čchi   s   přírodními   cykly   do   harmonické   jednoty. Poznali,   že   skrze   umění   čchi   kungu   jsme   my,   lidské   bytosti,   schopny   posilovat svůj   oběh   čchi   a   zpomalovat   degeneraci   těla,   získat   nejen   zdraví,   ale   také   del- ší život, plný živé moudrosti, který přirozeně ústí v harmonii a spokojenost. Ve   zdravém   těle   zdravý   duch.   Většinou   přijímáme   platnost   tohoto   antic- kého   ideálu.   Ne   náhodou   je   velmi   podobný   termínu   z   bojového   umění,   jenž mluví   o   jednotě   ducha   a   těla.   Jednota   ducha   a   těla   se   uskutečňuje   skrze přirozenost,    vyjadřujíc   tak   prvotní   jednotu,   ke   které   je   možné   přiřadit   zdraví, sílu,   rozvoj,   harmonii,   přirozený   řád   věcí.   Čím   více   jsou   atributy   přirozenosti   v civilizačním   shonu   narušovány,   tím   více   je   naše   zdraví   poškozováno,   a   to faktory   vnějšími,   a   co   si   často   neumíme   přiznat,   i   faktory   vnitřními,   tedy   těmi, za   které   si   můžeme   sami.   Tchaj-ťi   čchüan,   čchi   kung   i   meditace   nám   nastavují spolehlivé   zrcadlo,   jak   moc   jsme   se   od   přirozenosti   odklonili.   Každé   nahlédnutí nám   může   poskytnout   (jsme-li   pozorní   a   nezaujatí)   spoustu   nových   informací   o nás    samotných,    ale    i    o    systému,    jenž    nás    přesahuje.    Často    si    můžeme uvědomit    nedokonalost    a    neúplnost    našeho    poznání,    jež    nám    zabraňuje správně konat bez poškození sebe či ostatních. Nalezením   cesty   ke   své   vlastní   přirozenosti   nalézáme   cestu   sami   k   sobě a   k   vnitřnímu   poznání,   jak   změnit   věci   a   dospět   ke   zdraví,   síle,   rozvoji   a spokojenému   životu.   V   takto   napraveném   vztahu   k   veškerenstvu   už   nemají civilizační   choroby   šanci.   Zdálo   by   se,   že   přirozenost   je   jednoduše   a   snadno   k mání...ale   pro   dnešního   člověka   komplikované   doby   je   to   snad   nejtěžší   věc plná   překážek.   Tchaj-ťi   čchüan   a   čchi   kung   rodiny   Čchen   nám   poskytuje   vyso- ce účinné a prověřené nástroje pro překonání všech překážek a spolehlivě nás vede   k   přirozenému   stavu,   tj.   ke   zdraví,   rozkvětu   a   dlouhověkosti ,   jako   k   něče- mu, co je nám od pradávna dané. Správně   praktikovaný   systém   rodiny   Čchen   mimo   bojových   dovedností      účin- ně   uvolňuje,   ozdravuje   a   posiluje   energetický   systém   člověka,   jeho   ducha   i tělo. K   dosažení   uspokojivých   výsledků   je   však   potřeba   vysokého   stupně   kvality vykonávaného   cvičení.   Účinnost   se   rodí   skrze   schopnost   vnitřně   objevovat   a správně   chápat   skryté   zákonitosti,   dokázat   uskutečnit   a   dodržet   dané   princi- py.   Adepta   čeká   velmi   dlouhá,   náročná   cesta,   na   které   mu   může   být   učitel průvodcem   i   pomocníkem.   Veškerý   pokrok   na   své   Cestě   si   však   žák   musí zasloužit předně vlastní pílí a obětavostí. Povzbuzením budiž všem slova z kánonu mistra Ćchen Xina: “Skrze počáteční potíže dospějete k hojnosti” (všeho dobrého)...       Je   namístě   chovat   v   úctě   znalosti   dávných   mistrů   budhistické   i   taoistické   tra- dice   a   jejich   úsilí   toto   vědění   nejen   chránit,   ale   předávat   je   dalším   generacím jako cenný klenot ozdravení a obnovy lidského rodu.                                                                                                           
LIANG - I   škola původního tchaj-ťi čchüan stylu Čchen
CHEN STYLE TAI JI QUAN
HOME HOME
CHEN STYLE TAI JI QUAN
 osobní zkušenosti žáků školy   naleznete v sekci
škola LIANG - I
obr. nahoře  -   mystické pohoří WUDANG místo   opředené   legendami   o   adeptech   taoi- stické   alchymie,   hledajících   v   odloučení   a   v lůně přírody osvícení a nesmrtelnost. V   systému   rodiny   Čchen   se   zrcadlí   3000   let staré     původní     taoistické     zdroje.     Šepot časem   zavátého   vědění   dávných   mistrů   tak mohou   zaslechnout   i   dnešní   adepti   tchaj-ťi čchüan   a   čchi   kungu.Těžko   uchopitelné   po- učky   z   dochovaných   taoistických   spisů   při správně   vedené   dlouhodobé   praxi   nabývají konkrétnějšího    a    ryze    praktického    význa- mu.    Původní    metodické    postupy    rodiny Čchen   mohou   i   dnes   přivést      adepta   k   po- chopení    zákonů    vnitřního    vývoje,    ale    i    k poznání zákonů veškerého stvoření.