ZDRAVOTNÍ  ÚČINKY Po   tisíce   let   zkoumali   dávní   mistři   vzájemné   vztahy   všech   jevů   v   přírodě, zvláště    z    hlediska    jejich    vlivu    na    lidské    bytosti.    Z    mnoha    zkušeností, zevšeobecněním   svého   poznání   stvořili   různá   cvičení   čchi   kungu,   aby   na- pomohli   sladit   oběh   tělesné   čchi   s   přírodními   cykly   do   harmonické   jednoty. Poznali,    že    skrze    umění    čchi    kungu    jsme    my,    lidské    bytosti,    schopny posilovat   svůj   oběh   čchi   a   zpomalovat   degeneraci   těla,   získat   nejen   zdraví, ale   také   del-ší   život,   plný   živé   moudrosti,   který   přirozeně   ústí   v   harmonii   a spokojenost. Ve   zdravém   těle   zdravý   duch.   Většinou   přijímáme   platnost   tohoto   antic-kého ideálu.   Ne   náhodou   je   velmi   podobný   termínu   z   bojového   umění,   jenž   mluví   o jednotě   ducha   a   těla.   Jednota   ducha   a   těla   se   uskutečňuje   skrze   přirozenost, vyjadřujíc   tak   prvotní   jednotu,   ke   které   je   možné   přiřadit   zdraví,   sílu,   rozvoj, harmonii,   přirozený   řád   věcí.   Čím   více   jsou   atributy   přirozenosti   v   civilizačním shonu    narušovány,    tím    více    je    naše    zdraví    poškozováno,    a    to    faktory vnějšími,   a   co   si   často   neumíme   přiznat,   i   faktory   vnitřními,   tedy   těmi,   za které   si   můžeme   sami.   Tchaj-ťi   čchüan,   čchi   kung   i   meditace   nám   nastavují spolehlivé    zrcadlo,    jak    moc    jsme    se    od    přirozenosti    odklonili.    Každé nahlédnutí    nám    může    poskytnout    (jsme-li    pozorní    a    nezaujatí)    spoustu nových   informací   o   nás   samotných,   ale   i   o   systému,   jenž   nás   přesahuje. Často   si   můžeme   uvědomit   nedokonalost   a   neúplnost   našeho   poznání,   jež nám zabraňuje správně konat bez poškození sebe či ostatních. Nalezením   cesty   ke   své   vlastní   přirozenosti   nalézáme   cestu   sami   k   sobě   a   k vnitřnímu    poznání,    jak    změnit    věci    a    dospět    ke    zdraví,    síle,    rozvoji    a spokojenému   životu.   V   takto   napraveném   vztahu   k   veškerenstvu   už   nemají civilizační   choroby   šanci.   Zdálo   by   se,   že   přirozenost   je   jednoduše   a   snadno k   mání...ale   pro   dnešního   člověka   komplikované   doby   je   to   snad   nejtěžší   věc plná   překážek.   Tchaj-ťi   čchüan   a   čchi   kung   rodiny   Čchen   nám   poskytuje vyso-ce    účinné    a    prověřené    nástroje    pro    překonání    všech    překážek    a spolehlivě    nás    vede    k    přirozenému    stavu,    tj.    ke    zdraví,    rozkvětu    a dlouhověkosti,  jako k něčemu, co je nám od pradávna dané. Správně   praktikovaný   systém   rodiny   Čchen   mimo   bojových   dovedností      účin- ně   uvolňuje,   ozdravuje   a   posiluje   energetický   systém   člověka,   jeho   ducha   i tělo. K   dosažení   uspokojivých   výsledků   je   však   potřeba   vysokého   stupně   kvality vykonávaného   cvičení.   Účinnost   se   rodí   skrze   schopnost   vnitřně   objevovat   a správně   chápat   skryté   zákonitosti,   dokázat   uskutečnit   a   dodržet   dané   princi- py.   Adepta   čeká   velmi   dlouhá,   náročná   cesta,   na   které   mu   může   být   učitel průvodcem   i   pomocníkem.   Veškerý   pokrok   na   své   Cestě   si   však   žák   musí zasloužit předně vlastní pílí a obětavostí. Povzbuzením budiž všem slova z kánonu mistra Ćchen Xina: “Skrze počáteční potíže dospějete k hojnosti”(všeho dobrého)...       Je   namístě   chovat   v   úctě   znalosti   dávných   mistrů   budhistické   i   taoistické   tra- dice   a   jejich   úsilí   toto   vědění   nejen   chránit,   ale   předávat   je   dalším   generacím jako cenný klenot ozdravení a obnovy lidského rodu.                                                                                                           
LIANG - I   škola původního tchaj-ťi čchüan stylu Čchen
CHEN STYLE TAI JI QUAN
HOME HOME
CHEN STYLE TAI JI QUAN
 osobní zkušenosti žáků školy  naleznete v sekci
škola LIANG - I
obr. nahoře  -   mystické pohoří WUDANG místo   opředené   legendami   o   adeptech   taoi- stické   alchymie,   hledajících   v   odloučení   a   v lůně přírody osvícení a nesmrtelnost. V   systému   rodiny   Čchen   se   zrcadlí   3000   let staré     původní     taoistické     zdroje.     Šepot časem   zavátého   vědění   dávných   mistrů   tak mohou   zaslechnout   i   dnešní   adepti   tchaj-ťi čchüan   a   čchi   kungu.Těžko   uchopitelné   po- učky   z   dochovaných   taoistických   spisů   při správně   vedené   dlouhodobé   praxi   nabývají konkrétnějšího    a    ryze    praktického    význa- mu.    Původní    metodické    postupy    rodiny Čchen   mohou   i   dnes   přivést      adepta   k   po- chopení    zákonů    vnitřního    vývoje,    ale    i    k poznání zákonů veškerého stvoření.