ZDRAVOTNÍ ÚČINKY Po tisíce let zkoumali dávní mistři vzájemné vztahy všech jevů v přírodě, zvláště z hlediska jejich vlivu na lidské bytosti. Z mnoha zkušeností, zevšeobecněním svého poznání stvořili různá cvičení čchi kungu, aby na- pomohli sladit oběh tělesné čchi s přírodními cykly do harmonické jednoty. Poznali, že skrze umění čchi kungu jsme my, lidské bytosti, schopny posilovat svůj oběh čchi a zpomalovat degeneraci těla, získat nejen zdraví, ale také del-ší život, plný živé moudrosti, který přirozeně ústí v harmonii a spokojenost. Ve zdravém těle zdravý duch. Většinou přijímáme platnost tohoto antic-kého ideálu. Ne náhodou je velmi podobný termínu z bojového umění, jenž mluví o jednotě ducha a těla. Jednota ducha a těla se uskutečňuje skrze přirozenost, vyjadřujíc tak prvotní jednotu, ke které je možné přiřadit zdraví, sílu, rozvoj, harmonii, přirozený řád věcí. Čím více jsou atributy přirozenosti v civilizačním shonu narušovány, tím více je naše zdraví poškozováno, a to faktory vnějšími, a co si často neumíme přiznat, i faktory vnitřními, tedy těmi, za které si můžeme sami. Tchaj-ťi čchüan, čchi kung i meditace nám nastavují spolehlivé zrcadlo, jak moc jsme se od přirozenosti odklonili. Každé nahlédnutí nám může poskytnout (jsme-li pozorní a nezaujatí) spoustu nových informací o nás samotných, ale i o systému, jenž nás přesahuje. Často si můžeme uvědomit nedokonalost a neúplnost našeho poznání, jež nám zabraňuje správně konat bez poškození sebe či ostatních. Nalezením cesty ke své vlastní přirozenosti nalézáme cestu sami k sobě a k vnitřnímu poznání, jak změnit věci a dospět ke zdraví, síle, rozvoji a spokojenému životu. V takto napraveném vztahu k veškerenstvu nemají civilizační choroby šanci. Zdálo by se, že přirozenost je jednoduše a snadno k mání...ale pro dnešního člověka komplikované doby je to snad nejtěžší věc plná překážek. Tchaj-ťi čchüan a čchi kung rodiny Čchen nám poskytuje vyso-ce účinné a prověřené nástroje pro překonání všech překážek a spolehlivě nás vede k přirozenému stavu, tj. ke zdraví, rozkvětu a dlouhověkosti, jako k něčemu, co je nám od pradávna dané. Správně praktikovaný systém rodiny Čchen mimo bojových dovedností účin- uvolňuje, ozdravuje a posiluje energetický systém člověka, jeho ducha i tělo. K dosažení uspokojivých výsledků je však potřeba vysokého stupně kvality vykonávaného cvičení. Účinnost se rodí skrze schopnost vnitřně objevovat a správně chápat skryté zákonitosti, dokázat uskutečnit a dodržet dané princi- py. Adepta čeká velmi dlouhá, náročná cesta, na které mu může být učitel průvodcem i pomocníkem. Veškerý pokrok na své Cestě si však žák musí zasloužit předně vlastní pílí a obětavostí. Povzbuzením budiž všem slova z kánonu mistra Ćchen Xina: “Skrze počáteční potíže dospějete k hojnosti”(všeho dobrého)... Je namístě chovat v úctě znalosti dávných mistrů budhistické i taoistické tra- dice a jejich úsilí toto vědění nejen chránit, ale předávat je dalším generacím jako cenný klenot ozdravení a obnovy lidského rodu.
LIANG - I škola původního tchaj-ťi čchüan stylu Čchen
CHEN STYLE TAI JI QUAN
CHEN STYLE TAI JI QUAN
osobní zkušenosti žáků školy naleznete v sekci
škola LIANG - I
obr. nahoře - mystické pohoří WUDANG místo opředené legendami o adeptech taoi- stické alchymie, hledajících v odloučení a v lůně přírody osvícení a nesmrtelnost. V systému rodiny Čchen se zrcadlí 3000 let staré původní taoistické zdroje. Šepot časem zavátého vědění dávných mistrů tak mohou zaslechnout i dnešní adepti tchaj-ťi čchüan a čchi kungu.Těžko uchopitelné po- učky z dochovaných taoistických spisů při správně vedené dlouhodobé praxi nabývají konkrétnějšího a ryze praktického význa- mu. Původní metodické postupy rodiny Čchen mohou i dnes přivést adepta k po- chopení zákonů vnitřního vývoje, ale i k poznání zákonů veškerého stvoření.